مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت بازاریابی

۵۹۹,۷۰۰  تومان
مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت بازاریابی
زمان: ۰۰:۲۰:۰۰
۲۰ سوال
۳ شرکت کننده
۵۹۹,۷۰۰  تومان

آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت بازاریابی، به بررسی اﺻﻮل و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ روش ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎزار ﺷﻨﺎﺳﯽ می پردازد.همچنین ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮی، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را در ﮐﻨﺎر ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آموزش می دهد. ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روان شناسی، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮان ﮔﺮاﯾﺶ مدیریت بازاریابی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارید، ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ بسیار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرﺗ ﻬﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ حرفه ای ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ. دوره آموزشی مدیریت عالی کسب و کار DBA گرایش مدیریت بازاریابی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﻧﺶ ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﯿﺪ بود ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟه می ﺷﻮﯾﺪ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﯿﺪ.

 

فهرست سرفصل های آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت بازاریابی:
رهبری
مدیریت استراتژیک
اقتصاد برای مدیران
اصول بازاریابی
حسابداری برای مدیران
مدیریت بازاریابی و فروش
سیستم های اطلاعات مدیریت
بازاریابی الکترونیکی
مدیریت و سازمان
اصول اخلاقی در بازاریابی
مدیریت کسب و کار و طرح تجاری
روان شناسی فروش
مدیریت ریسک
رفتار مصرف کننده
مدیریت دانش
بازاریابی بین المللی
تصمیم گیری برای مدیران
آموزش جامع برند سازی
رفتار سازمانی
برند سازی اینترنتی
مدیریت بازرگانی
تبلیغات بین المللی
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
تکنیک های مذاکره
مدیریت مالی
زبان بدن
آیین نگارش

 

 

* علاقه مندان به دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت بازاریابی می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.

 


سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
ورود به سایت