آرشیو آزمون‌ها

مدیریت نساجی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

تکنولوژی نساجی

70,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

کنترل خوردگی در تولیدات نفت و گاز

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شیمی و تکنولوژی نفت

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

فرآیند های پالایش

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

انتقال حرارت

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

جوشکاری برق

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

کارشناسی مته ها

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

فلزکاری

148,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

جوشکاری

140,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مبانی طراحی هلیکوپتر – (اصول پرواز)

141,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید