آرشیو آزمون‌ها

لایحه نویس قضایی

139,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حقوق عمومی

138,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مشاوان حقوقی

290,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حقوق و تجارت

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حقوق قضایی

120,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حقوق مدنی

118,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حقوق دادرسی اداری

118,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حقوق خصوصی

110,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حقوق جزا و جرم شناسی

100,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حقوق تجارت

118,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حقوق بین الملل عمومی

118,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حقوق بین الملل خصوصی

118,700 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید