آرشیو آزمون‌ها

مدیریت نساجی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت مالی، بانکداری و سرمایه گذاری

180,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حسابداری مالی

87,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت اضطراب و بیان نافذ

117,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت گلخانه

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت حفاظت فیزیکی

121,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت استراتژیک

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

برگزاری و مدیریت نمایشگاه(EMD)

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت بازرگانی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت اجرایی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید