آرشیو آزمون‌ها

طرح تجاری

159,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

اختلالات یادگیری و عوامل آن

135,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA

540,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت کسب و کار MBA

239,700 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

لایحه نویس قضایی

139,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت حفاظت فیزیکی

135,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حقوق عمومی

138,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

روش ها و فنون تدریس

148,800 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

روش سنجش و ارزشیابی آموزشی

144,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

تکنولوژی آموزشی

144,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

روانشناسی فیزیولوژی

70,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید