آرشیو آزمون‌ها

لایحه نویس قضایی

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

مدیریت حفاظت فیزیکی

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

حقوق عمومی

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

روش ها و فنون تدریس

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

روش سنجش و ارزشیابی آموزشی

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

تکنولوژی آموزشی

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

روانشناسی فیزیولوژی

70,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

رشد و تکامل از تولد تا بلوغ

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

روانشناسی رشد

70,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حقوق جزا و جرم شناسی

250,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حقوق خصوصی

280,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مشاوان حقوقی

290,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید