آرشیو آزمون‌ها

لایحه نویس قضایی

139,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حقوق عمومی

138,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حقوق جزا و جرم شناسی

250,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حقوق خصوصی

280,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مشاوان حقوقی

290,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

وکالت

250,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آیین دادرسی کیفری

80,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

60,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

اصول استناد حقوق اسلامی

70,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حقوق و تجارت

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آیین دادرسی مدنی

70,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حقوق مدنی

80,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید