×

لایحه نویس قضایی

 2
139,500  تومان

حقوق عمومی

 4
138,000  تومان

حقوق جزا و جرم شناسی

 0
250,000  تومان

حقوق خصوصی

 0
280,000  تومان

مشاوان حقوقی

 0
290,000  تومان

وکالت

 0
250,000  تومان

آیین دادرسی کیفری

 0
80,000  تومان

حقوق و تجارت

 0
50,000  تومان

آیین دادرسی مدنی

 0
70,000  تومان

حقوق مدنی

 0
80,000  تومان