آرشیو آزمون‌ها

روش ها و فنون تدریس

148,800 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

تکنولوژی آموزشی

144,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آسیب شناسی اجتماعی

144,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

کارشناس پرورش کودکان خلاق

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

کارشناس پرورش کودکان خلاق

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

پداگوژی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت اضطراب و بیان نافذ

117,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مشاوره و هدایت آموزشی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مربیگری مهارت های زندگی

135,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مربیگری خودشناسی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید