آرشیو آزمون‌ها

روش ها و فنون تدریس

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

تکنولوژی آموزشی

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

آسیب شناسی اجتماعی

144,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

کارشناس پرورش کودکان خلاق

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

کارشناس پرورش کودکان خلاق

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

پداگوژی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت اضطراب و بیان نافذ

117,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مشاوره و هدایت آموزشی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مربیگری مهارت های زندگی

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

مربیگری خودشناسی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید