آرشیو آزمون‌ها

کاربر ماساژ

180,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آشنایی با سیستم های اعلام و اطفای حریق

147,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آشنایی با ساخت عینک

135,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

PBA مدیریت حرفه ای بهداشت ، ایمنی

239,700 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آشنایی با اصول ایمنی امداد و کمک های اولیه

147,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شیمی و تکنولوژی چرم

70,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

فیزیولوژی تغذیه

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

دسرساز

70,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

کارشناسی تغذیه

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

پرورش قارچ های خوراکی

100,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مبانی شیمی پلیمر

100,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شیرینی پزی و کیک پزی

80,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید