آرشیو آزمون‌ها

PBA مدیریت حرفه ای بهداشت ، ایمنی

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شیمی و تکنولوژی چرم

70,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

فیزیولوژی تغذیه

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

دسرساز

70,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

کارشناسی تغذیه

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

پرورش قارچ های خوراکی

100,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مبانی شیمی پلیمر

100,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شیرینی پزی و کیک پزی

80,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

بیو فیزیک

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

ژنتیک مولکولی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

اصول علم تغذیه

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید