آرشیو آزمون‌ها

اختلالات یادگیری و عوامل آن

135,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

روانشناسی فیزیولوژی

70,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

رشد و تکامل از تولد تا بلوغ

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

روانشناسی رشد

70,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

PBA مدیریت مهارت های زندگی

239,700 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

روانشناسی شخصیت

117,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مبانی مشاوره و راهنمایی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

روانشناسی عمومی ، مبانی روانشناسی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

اصول مشاوره

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت اضطراب و بیان نافذ

117,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مشاوره و هدایت آموزشی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

روانشناسی تربیتی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید