آرشیو آزمون‌ها

آشنایی با علوم دامی

144,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

کارشناس سم شناسی

135,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

پرورش قارچ های خوراکی

100,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

اقتصاد کشاورزی

90,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شناسایی و مبارزه با علف های هرز

90,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

کارشناس آبیاری و زهکشی

90,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

استفاده و تعمیر ماشین آلات کشاورزی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

میکروبیولوژی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

طراحی ساختمان و تاسیسات دام و طیور

100,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

بهداشت و بیمای های دام و طیور

90,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

تغذیه دام و طیور

90,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

جامعه شناسی روستایی

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید