آرشیو آزمون‌ها

پرورش قارچ های خوراکی

100,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

اقتصاد کشاورزی

90,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شناسایی و مبارزه با علف های هرز

90,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

کارشناس آبیاری و زهکشی

90,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

استفاده و تعمیر ماشین آلات کشاورزی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید