آرشیو آزمون‌ها

مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA

540,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت کسب و کار MBA

239,700 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت حفاظت فیزیکی

135,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

PBA مدیریت مهارت های زندگی

239,700 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت نساجی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت سازمان و مسابقات ورزشی

148,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت مالی، بانکداری و سرمایه گذاری

180,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت حفاظت فیزیکی

121,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت استراتژیک

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

برگزاری و مدیریت نمایشگاه(EMD)

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید