آرشیو آزمون‌ها

مدیریت حفاظت فیزیکی

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

PBA مدیریت مهارت های زندگی

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

مدیریت نساجی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت سازمان و مسابقات ورزشی

148,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت مالی، بانکداری و سرمایه گذاری

180,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت حفاظت فیزیکی

121,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت استراتژیک

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

برگزاری و مدیریت نمایشگاه(EMD)

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت بازرگانی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت اجرایی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید