آرشیو آزمون‌ها

مدارهای مخابراتی

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مخابرات پیشرفته

100,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مخابرات مقدماتی

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

سیستمهای مخابراتی

118,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

صنایع مخابرات

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید