آسیب شناسی اجتماعی

حوزه‌ای از جامعه‌شناسی که به انحرافات می‌پردازد، آسیب‌شناسی اجتماعی یا جامعه‌شناسی انحرافات نامیده می‌شود. آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می‌شود که در چار چوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی و غیر رسمی جامعهٔ محل فعالیت کنشگران قرار نمی‌گیرد و در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبه رو می گردد . به همین دلیل کجروان سعی دارند کجروی‌های خود را از دید ناظران، قانون اخلاق عمومی و نظم اجتماعی پنهان سازند . زیرا در غیر این صورت با پیگرد قانونی تکفیر اخلاقی و طرد اجتماعی مواجهه می‌شوند

 تبیین آسیب و تقسیم حوزه آسیب های اجتماعی

 تجزیه و تحلیل حدود ، صغور و علل زمینه ساز و آشکار ساز آسیب اجتماعی

 تعیین جامعه و نمونه آماری

 جمع آوری اطالعات

 تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده و ارزیابی اثرات آسیب های اجتماعی

 ارائه راهکار مناسب جهت کاهش آسیب های اجتماعی و گزارش نویسی

* علاقه مندان به دوره آموزشی اسیب شناسی اجتماعی می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.


مواد امتحانی

آسیب شناسی اجتماعی

حوزه‌ای از جامعه‌شناسی که به انحرافات می‌پردازد، آسیب‌شناسی اجتماعی یا جامعه‌شناسی انحرافات نامیده می‌شود. آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می‌شود که در چار چوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی و غیر رسمی جامعهٔ محل فعالیت کنشگران قرار نمی‌گیرد و در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبه رو می گردد 

خرید اشتراک این آزمون